Foreningen Grafisk Værksted Silkeborg

VEDTÆGTER
for Foreningen Grafisk Værksted Silkeborg.

NAVN
§ 1
Foreningens navn er ”Foreningen Grafisk Værksted Silkeborg”.

FORMÅL
§2
Foreningens formål er:

At fremme arbejdet med grafik på grundlag af den historie og de traditioner, som Grafisk Værksted Silkeborg repræsenterer.

At indføre medlemmerne i brug af værkstedets maskiner og redskaber så værkstedet bliver anvendt på rette måde til glæde for brugerne og det grafiske arbejde.

At fremme kendskabet til grafik gennem kurser, udstillinger og foredrag.

At samarbejde med grafikere og grafiske værksteder og skoler i ind- og udland.

At modtage praktikanter fra skoler i Silkeborg kommune, der ønsker at uddanne sig som kunstnere eller designere.

At udbrede kendskabet til grafik i offentligheden.

HJEMSTED
§3
Skolegade 21 E, o. g., 1. sal, 8600 Silkeborg

MEDLEMSKAB
§4
Foreningen optager alle interesserede som medlemmer:

  • udøvende grafikere og personer, der ønsker at tilegne sig de grafiske teknikker
  • enkeltpersoner, grupper, foreninger og virksomheder, som har interesse for den grafiske kunst

Kontingent for de forskellige medlemskategorier fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

BESTYRELSE
§5
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Der vælges 3 suppleanter.

Medlemmerne kan genvælges.

De af foreningen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af  2 år.

3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg på lige årstal.  2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter er på valg på ulige årstal.

Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, indkalder bestyrelsen en suppleant for den udtrædende.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Kassereren forestår foreningens regnskab.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde finder sted med mindst 8 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for mødet samt dagsorden for mødet.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed, ifg. dog § 11 og 12. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – eller i hans fravær næstformandens – stemme udslaget.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder, hvori alle beslutninger indføres med angivelse af eventuelle stemmetal. Protokollen underskrives af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

REGNSKAB OG REVISION
§8
Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgt revisor.

Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen.

Der må ikke finde opsparing sted ud over, hvad der er nødvendigt til konsolidering eller udvidelse af driften.

TEGNINGSRET OG HÆFTELSE
§9
Foreningens regnskab føres af kassereren, som foranlediger betaling af foreningens udgifter. Der skal foreligge bilag på alle udgifter, og bilagene skal være contrasignerede af formand eller næstformand. Bestyrelsen udsteder fuldmagt til kassererens disposition over foreningens midler og bankindestående.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen

Tegningsretten for Grafisk Værksted Silkeborg overgår til formand og næstformand.

GENERALFORSAMLING
§10
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det, i sidste tilfælde senest månedsdagen efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel for en ordinær og 2 ugers varsel for en ekstraordinær generalforsamling.

Udelukkelse af medlemmer vedtages af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling behandler følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formanden aflægger årsberetning.
  3. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til det kommende års kontingent. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

VEDTÆGTSÆNDRINGER
§11
Foreningens vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

OPLØSNING
§12
Foreningen kan kun opløses med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Ved foreningens opløsning tilfalder dens aktiver kulturelle formål i Silkeborg Kommune.

Revideret på generalforsamling 1. marts 2018

Polyester plade lito - introkursus 16.11.13 053